Tala 2 Nail Salon

375 Pharr Rd NE
Ste 242
Atlanta, GA 30305