Emory-Adventist Hospital at Smyrna

3949 S Cobb Dr SE
Smyrna, GA 30080